Huisartspraktijk Nijentap

Hoofdweg 155-B
9765 CB Paterswolde
050-3091494
E-consult Herhaalrecept Inschrijfformulier Huisartspraktijk Nijentap

Vraag en antwoord

Wanneer liggen mijn medicijnen klaar?

Van 08.00 uur tot 10.00 uur kunt u uw herhalingsmedicatie doorgeven aan de assistente. De medicijnen liggen dan de volgende werkdag na 14.00 uur voor u klaar bij de apotheek.
Bij spoedrecepten verzoeken wij u om altijd te vermelden dat u uw medicatie eerder op wilt halen.
In speciale gevallen kan de apotheek uw medicijnen aan huis bezorgen. Informeer hiernaar bij uw apotheek.


Bij welke apotheek liggen mijn medicijnen klaar?

Tenzij u een andere apotheek heeft opgegeven, kunt u uw medicijnen ophalen bij:

Service Apotheek Eelde-Paterswolde
Hoofdweg 154
9765 CD  Paterswolde
Telefoon: 050-3093434

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.00 uur - 17.30 uur
 

Kan ik mijn medicijnen ook online bestellen?

Via onze website is het mogelijk uw medicatie online te bestellen. Klikt u hiervoor in het homemenu op 'herhaalrecepten'.

Tevens kunt u zich bij Service Apotheek Eelde-Paterswolde laten inschrijven voor uw medicijnbeheer online. Hiervoor heeft u een mobiele telefoon nodig en moet u beschikking hebben over internet.
Als u zich bij de apotheek meldt zullen zij u hierover verder inlichten.

Service apotheek Eelde-Paterswolde
Hoofdweg 154
9765 CD Paterswolde
Telefoon: 050-3093434
E-mail: info@apotheekeeldepaterswolde.nl


Waar kan ik terecht buiten de praktijktijden om?

Buiten de openingstijden van de praktijk wordt er alléén voor dringende medische hulp waargenomen:

Elke werkdag na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen:
Centrale Dokterdienst Grongingen (CDDG)
Damsterdiep 191, Damsterdomus
Groningen.
Telefoon: 0900-9229


Hoe kan ik de praktijk bereiken als de lijn bezet is?

Voor dringende medische hulp beschikt de praktijk over een spoedlijn. Mocht het gebeuren dat u ons op de praktijklijn niet kan bereiken, kunt u, indien uw klacht dringende medische hulp behoeft, de spoedlijn bellen.
Telefoon: 050-3096601


Waar kan ik terecht als mijn huisarts vakantie heeft?

Tijdens vakantieperioden, nascholingsdagen of ziekte van uw huisarts, wordt de praktijk waargenomen door één van de huisartsen in Eelde/Paterswolde of door een waarnemend huisarts.

Kan ik in uw praktijk terecht voor homeopathie?

Uw huisarts is niet opgeleid in de homeopathie. Indien u een advies wenst dat gebaseerd is op de homeopatische geneeswijze, kunt u zich wenden tot een homeopatisch werkend arts.

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Voor eventuele klachten is de huisartspraktijk aangesloten bij Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg), de landelijke uniforme klachtenregeling van het LHV en het NHG.

Wij stellen het zeer op prijs als u uw ontevredenheid of klacht direct met ons bespreekt. Ook kunt u een klacht naar de praktijk toe sturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uw berichtgeving is vertrouwelijk en wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Hoe kan ik inzage krijgen in mijn medisch dossier?

1. Inzage in uw dossier
U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG:  KNMG Inzage medisch dossier


2. Kopie medisch dossier
Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente.

Kosten: Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier brengt kosten met zich mee tot  100 kopieën €0,23 per kopie tot een maximum van €4,50 per verzoek.

Legitimatie
Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.


3. Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).
 

Kan ik een medische verklaring aanvragen bij mijn behandelend arts?

Een geneeskundige verklaring is een (schriftelijke) verklaring die door een arts is opgesteld, ten behoeve van een patiënt die onder behandeling van die arts staat of stond. Een geneeskundige verklaring bevat een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel over de patiënt en diens gezondheidstoestand. De verklaring dient een ander belang dan behandeling of begeleiding. In de praktijk worden voor de verklaring ook andere termen gebruikt, zoals doktersverklaring, medisch attest en doktersbriefje. Geneeskundige verklaringen komen in verschillende vormen voor. Voorbeelden zijn urgentieverklaringen, fit-to-fly-verklaringen en verklaringen waarin conclusies worden gevraagd over arbeids(on)geschiktheid, een reisannulering, erfeniskwesties, een echtscheidingsprocedure, de noodzaak voor vervoer of een invalideparkeerkaart. Mede op basis van tuchtrechtelijke uitspraken wordt het afgeven van geneeskundige verklaringen door de behandelend arts afgeraden. De reden daarvoor is, dat het bij zo’n verklaring vaak om een belang van de patiënt gaat, dat buiten de deskundigheid en verantwoordelijkheid van de arts ligt en een ander doel dient dan de behandeling of begeleiding. Ook is de arts veelal niet op de hoogte van de medische criteria waaraan de instantie die de verklaring nodig heeft, de verklaring toetst. Bovendien is de kans groot dat de vertrouwensrelatie tussen de behandelend arts en de patiënt in gevaar komt. Immers, zulke verklaringen worden nogal eens opgesteld op basis van ‘indrukken’ van de arts of patiënt en niet op basis van medisch-inhoudelijke argumenten. De behandelrelatie tussen arts en patiënt dient vrij te blijven van belangenconflicten, die mogelijk kunnen spelen bij het al dan niet afgeven van een geneeskundige verklaring. Het geven van een waardeoordeel dat een ander doel dient dan behandeling of begeleiding, moet gebeuren door een onafhankelijke arts die deskundig is op het gebied van de vraagstelling. De grens tussen een waardeoordeel dat de behandeling of begeleiding van de patiënt dient en een waardeoordeel dat dat niet doet, is echter niet altijd scherp te trekken. Een diagnose wordt niet gezien als een waardeoordeel. En dat geldt ook voor een met medische feiten onderbouwde prognose met een behandeldoel.

Medische verklaringen kunnen door uw huisarts niet worden afgegeven, zoals door de KNMG wordt geadviseerd.