Huisartspraktijk Nijentap

Hoofdweg 155-B
9765 CB Paterswolde
050-3091494
E-consult Herhaalrecept Inschrijfformulier huisartspraktijk Nijentap Aanvraagformulier wijzigen/opvragen medische gegevens

Vraag en antwoord

Wanneer liggen mijn medicijnen klaar?

Van 08.00 uur tot 10.00 uur kunt u uw herhalingsmedicatie doorgeven aan de assistente. De medicijnen liggen dan de volgende werkdag na 14.00 uur voor u klaar bij de apotheek.

Bij spoedrecepten verzoeken wij u om altijd te vermelden dat u uw medicatie eerder op wilt halen. In speciale gevallen kan de apotheek uw medicijnen aan huis bezorgen. Informeer hiernaar bij uw apotheek.

Bij welke apotheek liggen mijn medicijnen klaar?

Tenzij u een andere apotheek heeft opgegeven, kunt u uw medicijnen ophalen bij:

Service Apotheek Eelde-Paterswolde
Hoofdweg 154
9765 CD  Paterswolde
050-3093434
info@apotheekeeldepaterswolde.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.00 uur - 17.30 uur

Kan ik mijn medicijnen ook online bestellen?

Via onze website is het mogelijk uw medicatie online te bestellen. Klik hiervoor op 'Herhaalrecept' in de balk bovenaan de pagina. 

Tevens kunt u zich bij Service Apotheek Eelde-Paterswolde laten inschrijven voor online medicijnbeheer. Hiervoor heeft u een mobiele telefoon nodig en moet u beschikken over internet. Als u zich bij de apotheek meldt, zullen zij u hierover verder inlichten.

Service Apotheek Eelde-Paterswolde
Hoofdweg 154
9765 CD Paterswolde
050-3093434
info@apotheekeeldepaterswolde.nl

Waar kan ik terecht buiten de praktijktijden om?

Buiten de openingstijden van de praktijk wordt er alléén voor dringende medische hulp waargenomen. Dit betekent elke werkdag na 17.00, in het weekend en op feestdagen. Als u dan dringende medische hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met:

Centrale Doktersdienst Groningen (CDDG)
Van Swietenlaan 2b
9728 NZ Groningen
0900-9229

Hoe kan ik de praktijk bereiken als de lijn bezet is en ik dringend medische hulp nodig heb?

Voor dringende medische hulp beschikt de praktijk over een spoedlijn. Mocht het gebeuren dat u ons ten tijde van medische spoed op de praktijklijn niet kan bereiken, kunt u de spoedlijn bellen:
050-3096601

Waar kan ik terecht als mijn huisarts vakantie heeft?

Tijdens vakantieperioden, nascholingsdagen of ziekte van uw huisarts, wordt de praktijk waargenomen door één van de huisartsen in Eelde/Paterswolde of door een waarnemend huisarts. U kunt dus gewoon naar de praktijk komen. 

Kan ik in uw praktijk terecht voor homeopathie?

Uw huisarts is niet opgeleid in de homeopathie. Indien u een advies wenst dat gebaseerd is op de homeopatische geneeswijze, kunt u zich wenden tot een homeopatisch werkend arts.

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Voor eventuele klachten is de huisartspraktijk aangesloten bij de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg), de uniforme klachtenregeling van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Wij stellen het zeer op prijs als u uw ontevredenheid of klacht direct met ons bespreekt. U kunt er ook voor kiezen om uw klacht naar de praktijk te sturen via mail of post. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Uw berichtgeving is vertrouwelijk en wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. 

Wanneer u er niet uitkomt met ons, kunt u zich ook nog wenden tot KlachtenPortaal Zorg. Klik voor meer informatie op 'KlachtenPortaal Zorg' in het linker menu van deze website. 

Hoe kan ik inzage krijgen in mijn medisch dossier?

1. Inzage in uw dossier

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en als inzage daarvan de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG: KNMG Inzage medisch dossier.

2. Kopie medisch dossier

Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier brengt kosten met zich mee. €0,23 per kopie tot een maximum van €4,50 per verzoek.

Legitimatie

Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

3. Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).

Kan ik een medische verklaring aanvragen bij mijn behandelend arts?

Medische verklaringen kunnen niet door uw huisarts worden afgegeven, zoals door de KNMG wordt geadviseerd.

Een medische verklaring is een (schriftelijke) verklaring die door een behandeld arts kan worden opgesteld ten behoeve van een patiënt. Een medische verklaring bevat een waardeoordeel over de patiënt en diens gezondheidstoestand. Deze waardeoordeel is idealiter gebaseerd op medische gegevens.

De medische verklaring dient een ander belang dan behandeling of begeleiding. In de praktijk worden voor de verklaring ook andere termen gebruikt zoals doktersverklaring, medisch attest, geneeskundige verklaring en doktersbriefje.

Medische verklaringen komen in verschillende vormen voor. Voorbeelden zijn urgentieverklaringen, fit-to-fly-verklaringen en verklaringen waarin conclusies worden gevraagd over arbeids(on)geschiktheid, reisannulering, erfeniskwesties, echtscheidingsprocedure, de noodzaak voor vervoer of een invalideparkeerkaart.

Mede op basis van tuchtrechtelijke uitspraken wordt het afgeven van medische verklaringen door de behandelend arts afgeraden. De reden daarvoor is, dat het bij zo’n verklaring vaak om een belang van de patiënt gaat dat buiten de deskundigheid en verantwoordelijkheid van de arts ligt en een ander doel dient dan de behandeling of begeleiding. Daarnaast is de arts veelal niet op de hoogte van de medische criteria waaraan de instantie die de verklaring nodig heeft, de verklaring toetst. Bovendien is de kans groot dat de vertrouwensrelatie tussen de behandelend arts en de patiënt in gevaar komt. Zo worden medische verklaringen dikwijls opgesteld op basis van de indrukken van de arts. Idealiter worden zulke verklaringen opgesteld op basis van medisch inhoudelijke argumenten. De behandelrelatie tussen arts en patiënt dient vrij te blijven van belangenconflicten. Belangenconflicten kunnen daarentegen wel opkomen bij het al dan niet afgeven van een medische verklaring.

Het geven van een waardeoordeel dat een ander doel dient dan behandeling of begeleiding, moet gebeuren door een onafhankelijke arts die deskundig is op het gebied van de vraagstelling. De grens tussen een waardeoordeel dat de behandeling of begeleiding van de patiënt dient en een waardeoordeel dat dat niet doet, is echter niet altijd scherp te trekken. Een diagnose wordt niet gezien als een waardeoordeel. Dat geldt ook voor een met medische feiten onderbouwde prognose met een behandeldoel.