Huisartspraktijk Nijentap

Hoofdweg 155-B
9765 CB Paterswolde
050-3091494
E-consult Herhaalrecept Inschrijfformulier huisartspraktijk Nijentap Aanvraagformulier wijzigen/opvragen medische gegevens

Privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartspraktijk

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de algemene wet die gaat over de bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Gegevens in de huisartspraktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen. Evenzeer is het nodig voor het financieel afhandelen van behandelingen. De verwerking van persoonsgegevens is ook belangrijk, al wel niet noodzakelijk, voor andere zaken. Zo kan het noodzakelijk zijn in de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of voor het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid. 

De plichten van de huisartspraktijk

Huisartspraktijk Nijentap is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden enkel verzameld voor specifieke doeleinden, namelijk:
  • zorgverlening
  • doelmatig beheer en beleid
  • ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
 • In beginsel vindt er geen verwerking plaats voor andere dan de bovengenoemde doeleinden
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. U kan op de hoogte worden gesteld via uw zorgverlener, maar ook via een folder of onze website.
 • Alle medewerkers binnen huisartspraktijk Nijentap hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Het bewaartermijn is in principe 15 jaar vanaf de laatste behandeling. Hier kan van worden afgeweken door de behandelaar als hij/zij beoordeelt dat langer bewaren noodzakelijk is. 

Uw rechten als betrokkene

U heeft het recht om:

 • Te weten of en welke persoongegevens verwerkt worden.
 • Inzage te krijgen van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens aan te vragen indien u dat nodig acht.
  • Aan het recht voor (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens, kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet bewaard moeten blijven op grond van een wettelijke regeling. 
 • Een eigen verklaring (van medische aard) toe te voegen aan uw dossier.
 • U te verzetten tegen te verwerking van uw gegevens als u dit nodig acht.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan huisartspraktijk Nijentap. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, een curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

Vul de aanvraagformulier zo volledig mogelijk in. Dit helpt ons met het opzoeken van uw dossier en met het beschermen van uw privacy. Houdt hierbij rekening dat medische gegevens conform de wet in principe 15 jaar worden bewaard. U mag/kunt er van uitgaan dat de door u ingevulde gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

Bij het opsturen van dossiers is Huisartspraktijk Nijentap niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u de voorkeur heeft om uw dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Op het aanvraagformulier vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van huisartspraktijk Nijentap hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen.

Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, uitgewisseld worden. Zowel mondeling, schriftelijk als digitaal worden de gegevens dan uitgewisseld met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens zendt naar/krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Als u 's avonds of in het weekend op de huisartsenpost (HAP) bent geweest, deelt de HAP een waarneembericht met huisartspraktijk Nijentap. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. Het kan nodig zijn dat de HAP informatie nodig heeft van huisartspraktijk Nijentap. Huisartspraktijk Nijentap wisselt dan, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met de huisartsenpost (HAP).

Er kunnen ook medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartspraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts. Nadat u dat heeft gedaan duurt het maximaal een maand. 

Uw medisch dossier wordt vervolgens door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.